CONGRÉS D'INNOVACIÓ EDUCATIVA
DE LES ILLES BALEARS 2019

De la innovació a la transformació